Back to Top

POSADA EN FUNCIONAMENT DE L’AGÈNCIA VALENCIANA DE PROTECCIÓ DEL TERRITORI

 

L’Agència Valenciana de Protecció del Territori és un organisme autònom de la Generalitat recollit en la Llei d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge (LOTUP), a través de la modificació de la Llei 1/2019 de 5 de febrer, i creat amb la finalitat de vetlar per la utilització racional i legal del sòl. Així doncs, aquest òrgan exercirà les potestats administratives de protecció de la legalitat urbanística respecte a infraccions greus i molt greus comeses en sòl no urbanitzable, de manera que entre les seues funcions s’inclouen la inspecció, el restabliment d’aquesta legalitat i la sanció.

L’aprovació dels estatuts i de l’acord model d’adhesió permet des del passat 27 d’abril iniciar el procés d’adhesió voluntària per part dels ajuntaments. En aquest sentit, aquesta adhesió implica la delegació de les competències relatives a la protecció de la legalitat urbanística a l’administració autonòmica, que actuant en coordinació amb l’administració local assumeix la responsabilitat exclusiva en aquesta matèria i se situa com a única autoritat resolent així l’ambivalència entre Generalitat i ajuntament. Si us interessa conéixer amb més detall aquesta temàtica podeu inscriure-us al webinar “Posada en funcionament de l’Agència Valenciana de Protecció del Territori” del pròxim 4 de juny.