Back to Top

GUIA MINIMITZACIÓ: La minimització d’impacte de l’habitatge i usos industrials i productius en sòl no urbanitzable i sòl no urbanitzat.

Webinar: Guía de minimización

Guia Minimització Impacte Ambiental.

La nova Guia de Minimització d’Impacte Ambiental que està elaborant la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat recull els criteris a seguir per a iniciar el camí cap a la regularització dels habitatges irregulars. Un marc normatiu amb el qual l’administració autonòmica busca oferir una solució als propietaris d’aquestes edificacions construïdes en sòl no urbanitzable conjugant l’interés comú amb la preservació del medi ambient i establint les bases d’un model de territori més

sostenible i equilibrat.

Webinar Urbaclick: GUIA MINIMITZACIÓ IMPACTE AMBIENTAL

(31/07/2020)