Back to Top

EL TEXT REFÓS DE LA LLEI D’ORDENACIÓ DEL TERRITORI, URBANISME I PAISATGE (TRLOTUP)

 

El passat 18 de juny de 2021 va ser aprovat pel Consell el Decret legislatiu del text refós de la Llei d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge (TRLOTUP) que inclou, degudament aclarides i harmonitzades, totes les modificacions incorporades en aquesta llei des de la seua entrada en vigor en el 2014.

La Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat s’ha encarregat d’elaborar aquest text refós tal com indica la disposició final primera de la Llei 9/2019, de 23 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d’organització de la Generalitat, que habilita al Consell per a la integració en un text únic que aporte seguretat jurídica vistes les diferents normes que han modificat per diversos motius la citada llei. Si us interessa conéixer aquesta actualització de la llei podeu connectar-vos al webinar del pròxim 23 de juliol.